1. Úvodní ustanovení

1.1. upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě odsouhlasení těchto mezi společností , se sídlem - Legií 1278, 407 47 Varnsdorf, IČO: 01662511, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 33353/KSUL vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, a .

1.2. je oprávněným provozovatelem a správcem , dostupné na internetové adrese https://inzeratzababku.cz

1.3. Pro účely těchto mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem a přiřazenou záložkou následující význam:

 • Cena inzerce - je uvedena u každého zadaného inzerátu v části export inzerátu. Zde naleznete přehlený výpis cen inzerce za zvýhodněnou cenu na jednotlivé Realitní portály. Výslednou cenu můžete sami ovlivňovat výběrem na které portály chcete váš inzerát odeslat.
 • Inzerát - prodeje, pronájmu nebo dražby Nemovitosti Uživatele, která je součástí Inzerátu.
 • Licence - licence TRADE REALITY s.r.o. k Obsahu Uživatele na Serveru dle čl. 4. odst. 2. těchto Smluvních podmínek.
 • Nemovitost - konkrétní jednotlivě určená nemovitá věc nebo členský podíl v družstvu, se kterými může jejich vlastník nakládat, tj. zejména je prodat nebo pronajmout. Uživatel je povinen na žádost TRADE REALITY s.r.o. prokázat, že je vlastníkem Nemovitosti, případně že je oprávněn vlastníka Nemovitosti v potřebném rozsahu zastupovat.
 • Obsah - fotografie, obrázky, textový popis a další data zveřejňovaná Objednatelem na Serveru.
 • Osobní údaje - zadává Uživatel během Registrace. Jedná se o jméno, příjmení, adresu bydliště, email, telefonní číslo. Při zadávání Inzerátu Uživatel uvádí adresu Nemovitosti a další údaje k určení Inzerované Nemovitosti. Dále ukládáme IP adresu. Viz. Zásady zpracování osobních údajů.
 • Realitní portály - kromě inzerce na tradereality.cz zajišťujeme inzerci na významných portálech za výhodnou cenu. Uživatel si sám dle. svých preferencí vybírá na jakých portálech bude inzerát zveřejněný.
 • Registrace - proces vedoucí k založení Účtu. Během registrace potvrzujete, že souhlasíte s těmito smluvními podmínky.
 • Služba Inzeratzababku.cz - internetový server inzeratzababku.cz dostupný na internetové adrese https://inzeratzababku.cz.
 • Smluvní podmínky - služby inzeratzababku.cz, které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi TRADE REALITY s.r.o. a Uživateli využívající služby Serveru, zejména práva a povinnosti související se založením, provozováním a užíváním Účtu.
 • TRADE REALITY s.r.o. - společnost TRADE REALITY s.r.o., IČO: 01662511, Legií 1278, 407 47 Varnsdorf.
 • Účet - součást Serveru, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání uživatelského jména a hesla.
 • Uživatel - osoba, která má zaregistrovaný svůj Účet ve Službě Inzeratzababku.cz.

2. Registrace Uživatele a založení Účtu ve Službě Inzeratzababku.cz

2.1. provedete vyplněním registračních údajů dle. pokynů na stránce https://inzeratzababku.cz/registrace.

2.2. Před dokončením registrace potvrzujete, že souhlasíte s těmito . Odesláním registračních údajů dále souhlasíte s poskytnutím svých .

2.3. Po odeslání Vaší registrace aktivujete Váš pomocí odkazu, který bude odeslán ze na email, který jste u nás zaregistrovali.

3. Zadání Inzerátu a jeho zveřejnění

3.1. můžete zadat přímo z hlavní stránky , nebo na adrese https://inzeratzababku.cz/zadat-inzerat. Pokud nejste přihlášení ke svému , tak před pokračováním budte vyzváni k přihlášení.

3.2. Vyberte do jaké kategorie patří Vaše a pokračujte podle pokynů. Stisknutím tlačítka "Další" uložíte zadané hodnoty a přjdete do další části zadávání .

3.3. V poslední části "Export inzerátu" vyberte na jakých chcete aktivovat. Zašrtněte souhlas s těmito a stiskněte "Odeslat inzerát". Následně budete upozorněni, že Váš byl odeslán ke schválení. V okamžiku schválení , které provede přidělený makléř bude Vaše inzerovaná na vybraných .

3.4. Zveřejnění na lze dle. libosti aktivovat, či deaktivovat. Účtovaný bude každý započatý den i pokud by byl Inzerát v daný den na aktivní jen chvíli. Aktivací jakéhokoliv Realitního portálu se automaticky vždy aktivuje také náš Realitní portál https://tradereality.cz/. Tzn., že pokud si například vyberete zveřejnění na Realitních portálech, které jsou zdarma. Budete stejně platit poplatek za zveřejnění Inzerátu na https://tradereality.cz/.

4. Základní práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Veškerá data zadává Uživatel do Služby Inzeratzababku.cz na vlastní náklady a v souladu s pokyny uvedenými v těchto Smluvních podmínkách a pokynů při zadávání Inzerátu do Služby Inzeratzababku.cz.

4.2. Uživatel je v rámci možností poskytovaných mu Službou Inzeratzababku.cz oprávněn prostřednictvím Účtu svůj Inzerát a Obsah editovat. Uživatel je povinen bezodkladně aktualizovat své Inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených.

4.3. Uživatel se zavazuje zadávat do Služby Inzeratzababku.cz pouze pravdivé a nezkreslené údaje, které nejsou zavádějící ani jinak závadné a neporušují práva třetích osob. V případě porušení tohoto ustanovení je TRADE REALITY s.r.o. oprávněno dle závažnosti porušení vyzvat Uživatele k nápravě a pozastavit či ukončit zveřejňování Inzerátu na Realitních portálech.

4.4. Uživatel bere na vědomí, že údaje o Nemovitostech jím zadávané do Služby Inzerátzababku.cz jsou přístupny uživatelům internetu, a to prostřednictvím Realitních portálů. Ať už provozovaných TRADE REALITY s.r.o či jinou osobou. Uživatel souhlasí s tím, že údaje o jím inzerovaných Nemovitostech mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech a jiných reklamních sděleních TRADE REALITY s.r.o.

4.5. Uživatel se nesmí jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat Služby Inzerátzababku.cz. Redirect není povolen – adresa URL Uživatele v Inzerátu nesmí směřovat zejména na komerční realitní servery, tedy na servery se stejným nebo obdobným tematickým obsahem, jako je https://tradereality.cz/, nebo na servery prezentující obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky, s dobrými mravy, nebo který ohrožuje veřejný pořádek, nebo na servery, které svým obsahem odporují oprávněným zájmům TRADE REALITY s.r.o. V případě porušení tohoto ustanovení je TRADE REALITY s.r.o. oprávněna dle závažnosti porušení vyzvat Uživatele k nápravě a pozastavit či ukončit zveřejňování Inzerátu na Realitních portálech.

4.6. Má se za to, že údaje uvedené Uživatelem v Inzerátu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese výlučně Uživatel.

4.7. Uživatel je oprávněn svůj Inzerát kdykoli deaktivovat prostřednictvím Účtu nebo požádat o zrušení svého Inzerátu písemně na elektronické adrese info@tradereality.cz.

4.8. Potvrzením těchto Smluvních podmínek prohlašuji, že nejsem realitní makléř ani realitní kancelář. Dále prohlašuji, že nejsem ani nepracuji pro webový portál s prezentací nemovitostí. V případě, nepravdivého prohlášení Uživatele dle tohoto odstavce vznikne TRADE REALITY s.r.o. vůči Uživateli právo na Smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

4.9. Za Obsah Inzerátu a za případnou újmu způsobenou zveřejněním Inzerátu či Obsahu třetím osobám i TRADE REALITY s.r.o. nese odpovědnost Uživatel. Uživatel se zavazuje případnou újmu TRADE REALITY s.r.o. a/nebo poškozené třetí osobě na výzvu bezodkladně uhradit. Vzhledem k tomu, že je Inzerát přístupný uživatelům internetu, TRADE REALITY s.r.o. nedoporučuje v Inzerátu zveřejňovat jakékoliv osobní údaje.

5. Licenční a související ujednání

5.1. Uživatel prohlašuje, že pokud zveřejňuje ve Službě Inzeratzababku.cz Obsah, který je, byť i částečně, předmětem práv duševního vlastnictví, je vlastníkem těchto práv nebo je vykonavatelem souvisejících majetkových práv nebo je oprávněn k výkonu práv duševního vlastnictví a k užití předmětu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném ke zveřejnění Obsahu Inzerátu.

5.2. Uživatel v případě, že je Obsah, který zveřejňuje na Serveru, předmětem práv z duševního vlastnictví, uděluje TRADE REALITY s.r.o. oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro zveřjnění Inzerátu na Realitních portálech a také v rozsahu pro propagační účely TRADE REALITY s.r.o. (dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta bezúplatně a s možností poskytnutí sublicence společnosti TRADE REALITY s.r.o. ve stejném rozsahu.

5.3. V případě, že TRADE REALITY s.r.o. bude muset zaplatit jakékoli osobě peněžité plnění z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby k Obsahu nebo TRADE REALITY s.r.o. vznikne jakákoli újma v důsledku porušení práv třetí osoby k Obsahu, zavazuje se Objednatel TRADE REALITY s.r.o. nahradit veškerá peněžitá plnění a náklady vynaložené z důvodů uvedených v tomto odstavci, a to včetně nákladů případného sporu a právního zastoupení.

5.4. TRADE REALITY s.r.o. je v případě porušení ustanovení tohoto čl. 5 Uživatelem oprávněna ukončit okamžitě zveřejňování Obsahu na Realitních portálech.

6. Platební podmínky

6.1. Služba Inzeratzababku.cz obsahuje informace o cenách inzerce, a to včetně uvedení cen exportu na jednotlivé portály. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zveřejněny na Inzeratzababku.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost TRADE REALITY s.r.o uzavřít Smlouvu o inzerci za individuálně sjednaných podmínek.

6.2. Cenu inzerce může Uživatel uhradit TRADE REALITY s.r.o. následujícími způsoby:

 • prostřednictvím internetového bankovnictví.
 • bankovním převodem.

6.3. Pokud je Uživateli vystaveno výúčtování inzerce s přiděleným variabilní symbolem a specifickým symbolem platby, je Uživatel při úhradě Ceny inzerce povinen tyto údaje uvést pro ztotožnění platby.

6.4. Závazek Uživatele uhradit Cenu inzerce je splněn okamžikem připsání Ceny inzerce na TRADE REALITY s.r.o. uvedený účet, nebo na účet, na který je platba automaticky odesílána.

6.5. V případě prodlení platby můžeme uplatnit smluvní pokutu 100 Kč za upomínku z prodlení úhrady faktury za vystavenou inzerci. V případě, že zákazník neuhradí fakturu za vystavenou inzerci ani po obdržení upomínky v náhradním termínu uvedeném v upomínce, může společnost TRADE REALITY s.r.o. uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z nabídkové ceny.

7. Vadné plnění služeb inzerce

Tento článek se uplatní pro tu část Smlouvy o inzerci.

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.2. V případě, že TRADE REALITY poskytne vadné plnění (tj. plnění nemá sjednané nebo obvyklé vlastnosti nebo není způsobilé sloužit svému účelu), má Objednatel práva z vadného plnění.

7.3. Objednatel je povinen oznámit vadu plnění TRADE REALITY bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost plnění objednávky inzerce ze strany TRADE REALITY zkontrolovat a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od okamžiku poskytnutí jednotlivých služeb obsažených v objednávce inzerce. Vadu lze oznámit emailem na info@tradereality.cz, telefonicky na + 420 800 12 23 34 nebo jakýmkoli jiným způsobem tak, aby se o jejím oznámení TRADE REALITY dozvěděla.

7.4. Vytkl-li Objednatel vůči TRADE REALITY vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadně poskytnutou službu inzerce přijímat.

7.5. Je-li vada odstranitelná, může se Objednatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Ceny inzerce. Nelze-li vadu odstranit a z důvodu vady plnění řádně užívat, může Objednatel odstoupit od Smlouvy o inzerci nebo se domáhat přiměřené slevy z Ceny inzerce.

7.6. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody. Čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

8. Závěrečná ujednání

8.1. TRADE REALITY se zavazuje nakládat s osobními údaji Objednatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se Zásadami zpracování osobních údajů.

8.2. Tyto Obchodní podmínky inzerce a Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o inzerci.

8.3. Dojde-li mezi stranami Smlouvy o inzerci ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

8.4. Tyto Obchodní podmínky inzerce nabývají účinnosti dne 15.10.2021.